مهندسی اکوسیستم بیابان، جلد ۹، شماره ۲۷، صفحات ۷۱-۸۴

عنوان فارسی مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گونه دیودال (Ammodendron persicum) در منطقه‌ی جنوب استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
چکیده فارسی مقاله چکیده تهیه نقشه­های پیش­بینی پراکنش گونه­های گیاهی که بر پایه مدل­سازی آشیان اکولوژیک است، همگام با توسعه روش‌های آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد عرصه علم اکواوژی گیاهی شده است. هدف از تحقیق حاضر، مکان­یابی مناطق مستعد کشت گونه­ی دیودال (Ammodendron Persicum) در منطقه جنوب کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ([1]AHP) جهت وزن­دهی لایه­ها و Fuzzy جهت تلفیق لایه­ها می‌باشد. بدین منظور پس از تعیین عوامل تاثیرگذار بر رشد این گونه (ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، میزان بارش، میزان شوری و ارتفاع)، پرسشنامه­های مربوطه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تهیه و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. سپس نتایج خروجی از این مرحله در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS[2]) فازی سازی شده و روی‌همگذاری گردید و در نهایت وضعیت استعداد مناطق مختلف منطقه جنوب کرمان جهت استقرار گونه­ی دیودال مشخص گردید. نتایج نشان داد که معیار کاربری اراضی با اهمیت نسبی 38/0 بیشترین اهمیت را در استقرار گونه دیودال دارد. همچنین معیارهای بارش، ارتفاع، ژئومورفولوژی و شوری به ترتیب با اهمیت 25/0، 18/0، 11/0 و 08/0 در رده­های بعدی قرار می­گیرند. نتایج همچنین نشان داد که 19 درصد از منطقه جنوب کرمان دارای قابلیت زیاد جهت استقرار گونه دیودال می­باشد. دلیل این امر وجود تپه­های ماسه­ای فراوان و همچنین بارندگی مناسب می­باشد. همچنین 16 درصد در کلاس متوسط و به ترتیب 48 و 17 درصد در کلاس­های قابلیت کم و خیلی کم قرار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روش AHP یک روش بسیار مناسب و به راحتی قابل اجرا برای مکان­یابی مناطق مناسب کشت گونه­های گیاهی مختلف می­باشد و همچنین تلفیق آن با ابزارهای قدرتمندی مانند سامانه اطلاعات جغرافیایی بر کارایی آن می­افزاید. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به برنامه ریزان کمک می کند تا یک مسئله طبیعی را به صورت ساختار سلسله مراتبی تبدیل نموده و سپس با سرعت و دقت کافی به حل آن بپردازد.   Analytical Hierarchy Process .[1] Geographic Information System .[2]
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، فازی، معیار، Expert choice، Ammodendron persicum

عنوان انگلیسی locating potential sites of species (Ammodendron persicum)in the south region of kerman province using ahp method
چکیده انگلیسی مقاله Extended abstract Introduction: One of the most important environmental problems in the south of Kerman is the influx of fluids into man-made structures and residential areas that require careful consideration and providing a practical and practical solution. Ammodendron Persicum is a local species of Divdal, firewood, lumber, sand, tree, sand and thistle and is native to Qaen and Taybad in Khorasan province. This species belongs to the subfamily of the butterfly (Papilionaceae) and belongs to the legume family (Fabacea). Divdal is a shrub-like species with a height of 6.8 m. Vital activity of this species generally begins in the second half of March, flowering in mid-May and sowing until late June. This species is highly drought resistant, as it grows well in 150 mm rainfall, but generally grows in high rainfall 70 mm. Horizontal and vertical expansion of the roots of this plant is one of the reasons for its drought resistance. Divdal regeneration and regeneration in the arena is in the form of seed and branch. This plant has a particular dependence on anthropogenic sand, as it only germinates on these habitats. Overall, due to the Divdal ecological features, the species is suitable for germination on sand dunes and reduces wind speed and has good prospects for use in other areas. Material and Methods: In order to identify susceptible areas of Divdal species (Ammodendron persicum) in the south of Kerman by using Hierarchical Analysis (AHP) method, firstly, each of the factors affecting Divdal species growth was identified and layers of precipitation, altitude, geomorphology, Salinity and land use were determined as effective factors (Fig. 2) and then all layers were processed and evaluated in the same GIS environment using the same reference system, with the same scale and the same cell size. In order to determine the importance of the indices, the relative importance of each criterion was determined using the Expert Choise software by a hierarchical analysis model. In the following, each criterion was fuzzed by ArcGIS software and was numerically zero to one. Next, by integrating the AHP and Fuzzy models, all the standardized layers in each of the weights obtained from the hierarchical analysis model. They were multiplied and thus transformed into fuzzy weighted layers. In the next step, multiplication and fuzzy multiplication operators were performed on the layers and overlapping layers and finally, by fuzzy map classification, final map of Divdal species susceptible areas was prepared. The hierarchical analysis process begins by identifying the elements of decision making and prioritizing them. In the placement process, evaluations are made after defining the overall goal and identifying the criteria that are effective in reaching the right place. In this study, the results of AHP model showed that among the five main criteria in locating Divdal species susceptible areas, land use criteria, precipitation, elevation with relative importance of 0.38, 0.25 and 0.18 respectively. The first to third are. Also, geomorphology and salinity criteria are in the last rank of relative importance with 0.11 and 0.08 respectively. Discussion and Conclusion: In geomorphological discussion, the Divdal species prefers most of the areas between the plain and the mountain, namely the plain. Also, among the types of grassland, respectively, erosional, cover and cover grassland, and subsequently mountainous and lowland areas were identified as suitable for this plant. As a result, erosion and impoundment of relative importance of 0.54 and 0.26 are of the most importance in the establishment of Divdal species and covered plain, mountain and plain respectively with relative importance of 0.11, 0.05 and 0.02 are at the lowest level of significance. In terms of annual rainfall, it also grows in low-rainfall areas, but the higher the rainfall, the better. Analysis of the questionnaires revealed that precipitation greater than 180 mm / year was identified as the best sub-criterion and rainfall less than 70 mm / year as the least important areas for Divdal growth. In this regard, precipitation of more than 180 and 180-100 mm are in the first and second ranks with significance of 0.56 and 0.26, respectively, as well as rainfall classes of 70-100 and less than 70, respectively. The millimeters per year with relative importance of 0.11 and 0.05 have low relative importance. It is salinity resistant to salinity. Therefore, salinity of 0 to 4 dS / m was selected as the best growth area for this species and with increasing salinity, the importance of sub-criteria decreased. So that salinity of 0-4 dS / m has relative importance of 0.71 and salinity classes of 4-16, 16-32 and more than 32 dS / m have significance of 0.14, 0.08 and 05, respectively Are / 0. In the discussion of suitable height for Divdal species growth, considering that Divdal is a cold resistant species, altitude greater than 800 m with relative importance of 0.66 was selected as suitable height for growth of this species. Also, areas less than 800 meters high with a significance of 0.33 are less important. In the land use sub-criterion, since the Divdal is a completely sandy species (Psammophyte), therefore, land use was divided into two sections of sand and non-sand dunes and the use of sand dunes of relative importance. 0.9 had the highest degree of importance. Also, uses other than sand dunes have a relative importance of 0.1. The results of this study show that AHP is a very convenient and easily applicable method for locating suitable areas for cultivation of various plant species and its integration with powerful tools such as GIS enhances its efficiency. According to the research findings, it can be said that the use of hierarchical analysis method in environmental planning is very important and helps the planners to transform a natural problem into a hierarchical structure and then quickly and accurately. Enough to solve it.                        
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی خنامانی | Ali Khanamani


فریده بامری نژاد | Farideh Bameri Nejadنشانی اینترنتی http://deej.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-778-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیابان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات