مهندسی اکوسیستم بیابان، جلد ۹، شماره ۲۷، صفحات ۴۳-۵۶

عنوان فارسی بررسی اثر تغییر کاربری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC HMS در حوزه آبخیز خرم آباد
چکیده فارسی مقاله تغییرات کاربری و همچنین توسعه شبکه راه‌ها و مناطق مسکونی موجب افزایش تولید رواناب و خطر سیلاب شده است. برای بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رفتار هیدرولوژیک حوضه آبخیز خرم آباد، نقشه کاربری اراضی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، نقشه شماره منحنی و ضریب رواناب سال­های 2000،1985 و 2016 تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. برای مدل سازی بارش- رواناب از مدل هیدرولوژیکی HMS HEC استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر کاربری صورت گرفته در منطقه به ویژه کاهش اراضی جنگلی و افزایش مناطق مسکونی و شهری باعث افزایش دبی پیک، حجم رواناب، کاهش زمان تمرکز ،زمان تاخیر و زمان تا اوج هیدروگراف و ضریب رواناب حوضه شده به گونه­ای که در دبی اوج حوضه در دوره 2000-1985، 195/54 تا 150 درصد، در دوره 2016-2000 ،7/86 تا 714/210 درصد و در دوره 1985-2016 ،594/18تا 285/24درصد تغییر حاصل شده است و زمان تمرکز و زمان رسیدن دبی به اوج به ترتیب تا 99/6- و 02/5- دردوره 2016-1985 تغییر کرده است. همچنین نتایج اجرای مدل برای بارش­های با دوره بازگشت مشخص نشان داد با زیاد شدن دوره بازگشت، درصد تغییرات دبی کم می­شود مثلا در دوره 2016- 1985 میزان افزایش دبی در دوره بازگشت 2 و100ساله به ترتیب 55/22 و 87/16 است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل HMS HEC، دبی اوج، حجم رواناب، ضریب رواناب، دوره بازگشت

عنوان انگلیسی Assessment the impact of land use change on increasing runoff using HEC-HMS in Khoramabad watershed
چکیده انگلیسی مقاله Materials and methods: To assess the impact of land use changes on the hydrological behavior of the Khorramabad watershed, land use map using Landsat satellite imagery, CN and the runoff coefficient maps was prepared of the 1985, 2000 and 2016. The computer model for rainfall-runoff modeling HEC HMS has expectation methods to do research. Result: The results showed the change land use has taken place in the region, especially deration of forestlands and increases in urban areas, which has resulted in an increase in peak discharge, runoff volume, runoff coefficient and the reduction of time of concentration, lag time and time to peak. So that the peak flow decreased for 1985-2000, 54.195 to 150 percent, for 1985-2016, 82.867 to 210.714 percent and in the period 2000-2016,18.594 to 24.285 percent and also time to concentration and time to peak, - 6.99 and- 5.02 in the period 1985-2016 has been changed, respectively. The results of running the model for return periods indicated with increasing returning time of rain, the amount discharge changes decreased. For example, in the period 1985- 2016 the rate of increase return times 2 and 100 years, 22.55 and 16.87, respectively. Discussion and Conclusion: Land use changes vary in different parts of the land, including conversion of forestland to agricultural land, ranch and agricultural land to residential and urban areas and conversion of agricultural land into abandoned land. In the north and northwestern part of the basin, severe destruction of forests and its conversion to agricultural lands, and in the south and southwestern part of the basin, the conversion of agricultural and rangeland lands into residential and urban areas is observed; Particularly affected in these areas and causes CN increase.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله HEC HMS Model, peak discharge, runoff volume, return period.

نویسندگان مقاله سعید سلطانی | Saeed Soltani
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

فهیمه مختاری | Fahimeh Mokhtari
دانشگاه شهرکرد

پوریا محیط | Poria Mohit
دانشگاه صنعتی اصفهان

عاطفه کلهر | Atefeh Kalhor
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی http://deej.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-697-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم و مهندسی آبخیزداری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات