مهندسی اکوسیستم بیابان، جلد ۹، شماره ۲۷، صفحات ۳۳-۴۲

عنوان فارسی بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida
چکیده فارسی مقاله زمان تهیه بذر و شیوه انبارداری تاثیر به­سزایی بر قوه­ی نامیه بذر گیاهان مرتعی دارد، که آگاهی از آنها جزء مهم­ترین اولویت‌های ایستگاه‌های تولید بذر است. تیمارهای ازمایش شامل دو روش کاشت گیاه مادری (آبی و دیم ) ، دو شیوه انبارداری (یخچال و دمای طبیعی انبار ) و تیمارهای ر جهت بررسی تیمار حذف پوسته بذر و مدت زمان نگهداری بذرها ( زمان برداشت و یکسال پس از برداشت) بر روی درصد جوانه­زنی بذر گیاه سالسولا بود . هر آزمایش 4 تکرار 25 تایی از بذر گیاه در ژرمیناتور در تناوب نوری 14 ساعت نور و10 ساعت تاریکی قرار گرفت. براساس نتایج در روش کشت دیم، در ماه شهریور نیز میزان جوانه­‌زنی کم بود و در ماه­های مهر و آبان به حداکثر میزان خود رسید و دوباره در ماه­های آذر و دی میزان جوانه­زنی کاهش یافت. اثر متقابل دو عامل شیوه‌ی آبیاری و زمان برداشت بذر، معنی­دار نبود . همچنین تاثیر متقابل تیمارهای زمان و سرمادهی (بیرون و داخل یخچال) نیز بر درصد جوانه زنی گیاه مورد بررسی معنی‌دار بود همچنین بر اساس نتایج، در سال دوم حذف پوسته اثر معنی­دار داشت . براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود بذر گیاه Salsola rigida در ایستگاه عشق آباد نیشابور در آبان ماه از عرصه جمع­آوری گردد . بذرها بدون نیاز به یخچال قادر به زنده­مانی هستند ولیکن درصد جوانه­زنی آنها به­شدت کاهش می یابد. [M1] شیوه­های این پژوهش را می­توان برای سایر گیاهان مرتعی در ایستگاه تولید بذر کشور مورد استفاده قرار داد.  [M1]حذف
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حذف پوسته، سالسولا، سرما‌دهی، نحوه کاشت.

عنوان انگلیسی Best Harvesting Time and Seed Storage Methods for Salsola Rigida
چکیده انگلیسی مقاله The timing of seed collection and storage has significant impacts on seed viability. This information is vitally needed for management of seed production stations. In this research, effects of two methods of cultivating maternal plants (irrigation or rainfed), five times of seed harvesting (early September, November, October, December and January), two seed coat treatments (seed coat removal or control), and two types of seed storage (5°C and room temperature) were studied on seed germination of S. rigida, in Neyshabur Seed Station, Khorasan Razavi Province. In Each experiment, 4 replications of 25 seeds were tested in a germinator at 14/10 hours of day/night. Germination test was lasted for 20 days, and total experiment duration lasted about 5 months. The type of cultivating maternal plants, and the cold or scarification treatments did not improve seed germination percentage of S. rigida. We found the best seed harvesting time at early November.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پروین رخ فروز | Parvin Rokhfrooz
Ferdowsi University of Mashhad
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد فرزام | Mohammad Farzam
Ferdowsi University of Mashhad
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد خواجه حسینی | Mohammad Khaje Hoseini
Ferdowsi University of Mashhad
دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://deej.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-763-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مرتعداری
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات