سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته ای حین آماده سازی رادیوداروی حاوی ۹۹mTc
چکیده فارسی مقاله به علت تابش گاما ناشی از رادیوایزوپ های مورد استفاده برای اهداف تشخیصی و درمانی مانند 99mTc، کارکنان پزشکی هسته ای دز دریافت می­کنند.مقدار معادل دز دریافتی کارکنان، با استفاده از دزیمترهای فردی تعیین می­شود. با توجه به این که مراحل دوشیدن، آماده سازی و تزریق رادیودارو توسط تکنسین انجام می­شود، دست­ها و سایر اعضاء تکنسین در معرض تابش قرار خواهد گرفت. در این مقاله میزان معادل دز انگشتان و چشم تکنسین شاغل در یک مرکز پزشکی هسته­ای حین آماده سازی رادیوداروی حاوی رادیوایزوتوپ 99mTc با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانسGR-200 اندازه­گیری شده است. نتایج حاصل از این اندازه­گیری نشان می­دهد که بیشینه معادل دز جذبی در انگشتان یک دست و چشم به ترتیب حدود 16 و 3 میکروسیورت است. با در نظر گرفتن ساعت کاری در طول یک سال معادل دز  چشم و دست برای این مورد بررسی شده کمتر از مقدارحد مجاز سالانه برا ی این دو عضواست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Measurement of dose equivalent of hand and eye of a nuclear medicine center technician during preparation of radiopharmaceutical containing 99mTc
چکیده انگلیسی مقاله Due to gamma irradiation by radioisotopes use for therapy and diagnostics proposes such as 99mTc, workers of nuclear medicine centers receives dose. Value of the dose equivalent of workers is determined using personnel dosimeters. Preparation, administration and injection of radiopharmaceutical are perfumed by technician so, the hand of technician received dose. In this paper the value of dose equivalent of a technician working in nuclear medicine center was measured during preparation of radiopharmaceutical containing 99mTc using GR-200 dosimeters. The results show that maximum dose equivalent in fingers of a hand and eye is about 16 μSv and 3 μSv, respectively. Considering the annually time of work, dose equivalent of hand and eye is less than dose limit for these organs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هانیه شعبانپور | Hanieh Shabanpoor


پیمان رضاییان | peiman Rezaeian


آنیتا عالیپور | Anita Alipoor


امیر عباس صبوری دودران | Amir abbas sabouri dodranنشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-221-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات