سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی تاثیر استفاده از حفاظ های کامپوزیتی پلی اورتان در کاهش ریسک القای آب مروارید در تصویربرداری سی تی اسکن سر
چکیده فارسی مقاله تصویربرداری سی­ تی از سر یکی از روش­ های معمول تشخیصی می­ باشد که می­ تواند باعث کدورت عدسی و القای آب مروارید شود. القای آب مروارید از اثرات قطعی پرتو است که در اثر پرتوگیری ناحیه حساس عدسی با آستانه دز 0.5Gy اتفاق می ­افتد. اخیرا میزان دز رسیده به نواحی مختلف چشم در تصویربرداری سی ­تی ناحیه سر  برآورد شده­ است. در این پژوهش تاثیر استفاده از حفاظ بیسموت-پلی­اورتان بر کاهش شار و افت دز اجزای چشم بررسی می­ شود. برای این منظور از مدل چشم با آناتومی واقعی استفاده شده­ است. پس از جایگذاری مدل درون سر فانتوم مرد بزرگسال ICRP، پرتوگیری تشخیصی سی­ تی توسط کد مونت­کارلو MCNPX با سه ولتاژ 80، 100 و kVp 120 شبیه ­سازی شده و دز و شار حجمی رسیده به نواحی مختلف چشم بدون حفاظ و با حفاظ­­ بیسموت پلی اورتان با غلظت های مختلف محاسبه گردید. در نهایت با بررسی نتایج به دست آمده و در نظر گرفتن سایر ملاحظات، حفاظ بیسموت پلی­اورتان با غلظت 20% به عنوان انتخابی مناسب معرفی شد. نتایج نشان می­ دهد با استفاده از این حفاظ، در ولتاژ 80، 100 و kVp 120 دز اجزای چشم به ترتیب تا حدود 70، 65 و 60 درصد کاهش می­ یابد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of polyurethane composite shields effect on reducing the risk of cataract induction at head CT scan
چکیده انگلیسی مقاله Head computed tomography is a common diagnostic examination, which may cause lenticular opacity and cataracts. Cataract induction is one of the non-stochastic effects of radiation, that happens at threshold dose of 0.5 Gy. Recent studies illustrate that only irradiation to the sensitive (germinative) zone of the lens is a prerequisite to cataract development. Recently, the dose values absorbed in substructures of a detailed eye model at head CT scan has been evaluated. In the present work, the effect of shielding on flux reduction and dose to different eye substructures was investigated. For this purpose, after placing eye model in the head of ICRP adult male phantom, CT exposure was simulated at tube voltage of 80, 100 and 120 kVp by MCNPX Monte Carlo code. Dose values as well as photon flux were estimated without and with different bismuth-polyurethane composite shields. Given its advantages, polyurethane composite with bismuth concentration of 20% was selected as an appropriate protective shield. Results show that applying this composite shield reduces dose almost 70%, 65% and 60% at tube voltages of 80, 100 and 120 kVp, respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پریسا اخلاقی | Parisa Akhlaghi
Tabriz University of Medical Sciences
دانشکده علوم پزشکی تبریز

عطیه ابراهیمی خانکوک | Atiyeh Ebrahimi Khankook
University of Neyshabur
دانشگاه نیشابور

علیرضا وجدانی نقره ئیان | Alireza Vejdani Noghreiyan
University of Neyshabur
دانشگاه نیشابور

کیهاندخت کریمی شهری | Keyhandokht Karimi Shahri
University of Birjand
دانشگاه بیرجند


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-476-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات