سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اجرای رادیوگرافی نوترونی در راکتور تحقیقاتی کم قدرت MNSR
چکیده فارسی مقاله رادیوگرافی نوترونی یک روش آزمون غیرمخرب پیشرفته، سودمند و منحصر به­فرد در صنایع و تحقیقات مختلف می­باشد. راکتورهای هسته­ای منابع قدرتمند و پایدار تولید شار نوترون برای سیستم رادیوگرافی نوترونی محسوب می­شوند. در این پژوهش، از راکتور تحقیقاتی MNSR به عنوان منبع نوترونی یک سیستم رادیوگرافی نوترونی استفاد شده و پارامترهای باریکه نوترونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش تبدیل مستقیم و مبدل گادولینیومی، تصویر نوترونی در باریکه نوترونی آن تهیه شد و با استفاده از استاندارد مخصوص سنجش کیفیت تصویر یعنی استاندارد ASTM-E545، کیفیت تصویر نوترونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اندازه گیری نشان می­دهد شار نوترونی باریکه این سیستم در بیشینه توان راکتور برابر با n.cm-2.s-1 105×3 و نسبت موازی­سازی 100 می­باشد. ارزیابی کیفیت تصویر نیز نشان داد کیفیت تصویر رتبه V (رتبه پنج) بر اساس رتبه بندی کیفیت استاندارد ASTM-E545 می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Implementation of neutron radiography in the MNSR Low Power Research Reactor
چکیده انگلیسی مقاله Neutron radiography is an unique, advanced and useful non-destructive test method in various industries and researches. Nuclear reactors are powerful and stable neutron sources for the neutron radiography system. In this research, the MNSR research reactor has been used as a neutron source for a neutron radiography system, and its neutron beam parameters have been evaluated. Also, using the direct conversion method and the gadolinium converter, the neutron image was obtained in its neutron beam and the image quality of the neutron was evaluated using the standard image quality standard ASTM-E545. The results of the measurements show that the neutron flux of the system in the maximum reactor power is equal to 3×105 n.cm-2.s-1 and the collimation ratio is 100. Image quality evaluation also showed that the obtained image has a V quality category based on the ASTM-E545 standard.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدحسین چوپان دستجردی | Mohammmad Hosein Choopan Dastjerdi
AEOI
انرژی اتمی ایران

جواد مختاری | javad mokhtari
AEOI
انرژی اتمی ایران

جمشید خورسندی | jamshid khorsandi
AEOI
انرژی اتمی ایران

افروز عسگری | afroz asgari
AEOI
انرژی اتمی ایران


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-228-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات