سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه دزیمتری چهار نوع استنت پرتوزای مری به‌منظور درمان سرطان مری پیشرفته با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو
چکیده فارسی مقاله دستیابی به روشی بهینه برای درمان سرطان مری به دلیل حساسیت این بافت، همواره مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار دارد. امروزه، استفاده از استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 در براکی‌تراپی به‌منظور درمان سرطان پیشرفته مری، گسترش یافته است. بررسی توزیع دز هر نوع استنت پرتوزا قبل از استفاده بالینی ضروری است. در این مطالعه با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX2.6 و Geant4 توزیع دز در راستای محور طولی و راستای زاویه‌ای برای استنت آغشته به ید-125 و سه مدل از استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 بر مبنای چینش‌های مختلفی از استقرار دانه‌ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 با فاصله مراکز دو چشمه متوالی کمتر از mm 20 پتانسیل بکارگیری بالینی برای درمان سرطان پیشرفته مری را دارا هستند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دزیمتری، سرطان مری پیشرفته، براکی‌تراپی، استنت مری، MCNPX، Geant4

عنوان انگلیسی Dosimetric comparison between four kinds of radioactive esophageal stents to be used in the treatment of advanced esophageal cancers using Monte Carlo simulation
چکیده انگلیسی مقاله Finding accurate methods to be employed for the treatment of esophageal cancers is of especial interest for researchers, due to the sensitivity of this tissue. Recently radioactive stents loaded with I-125 brachytherapy seeds have been widely investigated for the treatment of advanced esophageal cancer. It is necessary to investigate the dose distribution of any radioactive esophageal stents before the clinical use. This study performs a dosimetric comparison between four kinds of radioactive esophageal stents to be used in the treatment of advanced esophageal cancers by Monte Carlo simulation (MCNPX2.6 and Geant4), based on the arrangement of the seeds. According to results of this study, esophageal stents loaded with I-125 seeds seems to be better than iodine-eluting stents, with the distance of 20 mm or less between the centers of two adjacent seeds. This arrangement could be an appropriate candidate to be utilized for treatment of advanced esophageal cancer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا جلالوند | Zahra Jalalvand
Azad University
دانشگاه آزاد

پیمان رفیعی پور | Peyman Rafiepour
Shiraz University
دانشگاه شیراز

شهاب شیبانی | Shahab Sheibani
Nuclear Science Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute NSTRI, Tehran, Iran
سازمان انرژی اتمی ایران

حسین پور بیگی | Hossein Poorbaygi
Nuclear Science Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute NSTRI, Tehran, Iran
سازمان انرژی اتمی ایران


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-561-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات