سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر دستگاه‌های CBCT در راستاهای مختلف با استفاده از فایل DICOM
چکیده فارسی مقاله تصاویر دستگاه‌های تصویر برداری CBCT دندانی که در آنها از پرتوهای مخروطی شکل استفاده شده و با فرمت DICOM ذخیره سازی می شوند، دارای کاربردهای مختلفی در حوزه دندانپزشکی از جمله ارزیابی چگالی استخوان برای انتخاب محل مینی ایمپلنت ارتودنسی، تشخیص از دست رفتن استخوان و سایر موارد می‌باشد. در این دستگاه‌‌ها تصاویر حاصل بر خلاف دستگاه‌‌های تصویر برداری CT دارای عدم یکنواختی مقیاس خاکستری در راستاهای مختلف تصویر می‌باشند. این امر همراه با عدم توانایی CBCT در نمایش واقعی اعداد سی‌تی باعث می شود که دستیابی به اطلاعات مربوط به چگالی استخوان با مشکل روبرو شده و بنابراین نمی توان تشخیص دقیق و صحیحی از عارضه های دندانی با به کارگیری اطلاعات کمی تصاویر حاصل از این دستگاه‌‌ها بدست آورد. در این راستا به جهت اینکه بتوان با استفاده از اطلاعات کمی تصاویر این دستگاه‌ ها ارزیابی دقیقتری از چگالی استخوان داشت به بررسی تغییرات مقیاس خاکستری در تصاویر مربوط به چند دستگاه‌ متفاوت CBCT ( شامل دستگاه‌‌های New Tom GIANO، Scanora 3D و (Care stream CS9300 پرداخته شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات مقیاس خاکستری برای هر دستگاه‌ در هر راستا منحصر به همان دستگاه‌ بوده و می توان چنین استنتاج کرد که در هر دستگاه‌ تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر در هر راستا دارای روند تغییرات تقریبا ثابتی می باشد. یک از مهمترین نتایج این است که تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر برای دستگاه‌های New Tom GIANO  و Scanora 3D در راستای محور بدن ( محور Z) دارای روند ثابتی است و به ترتیب کمترین نوسانات و انحراف معیار استاندارد (009/0 ± 54/0) و (004/0 ± 18/0) را دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of gray scale changes of CBCT system images in different axis using the DICOM file
چکیده انگلیسی مقاله The images of dental CBCT imaging systems used in conic shaped beams, stored in the DICOM format, have various applications in the dentistry, including bone density estimation to select the location of the orthodontic implant, bone loss detection and etc. In these systems, unlike CT imaging systems, the resulting images exhibit gray-scale non-uniformity in each of the different axis in FOV. This specification along with the inability of the CBCT to display the CT numbers accurately, makes it difficult to obtain bone density information, so diagnosing of dental complications using a quantitative information from the images cannot obtained accurately. In this regard, in order to be able to use the quantitative information of the images of these systems to assess more precisely the bone density, the gray scale changes in the images of several different CBCT systems were studied. The results showed that the process of gray scale changes for each system in each direction is unique for the each system, and it can be concluded that in each system, changes in the gray scale of images in each direction have a roughly constant trend. One of the most important results is that the gray scale changes of the images for all systems along the axis of the body (Z axis) have a steady trend and It has the lowest standard deviation. One of the most important results is that the gray scale changes of the images for the Scanora 3D and  New Tom GIANO systems in the axis of the body (Z axis) have a stable trend and the lowest standard deviation (0.54 ± 0.009) And (0.18 ± 0.004) respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عهدیه آغاز | Ahdieh Aghaz
Nuclear Science and Technology Research Institute
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

محمد رضا کاردان | Mohammad Reza Kardan
Nuclear Science and Technology Research Institute
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

محمد رضا دیوبند | Mohammad Reza deevband
Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهادر بهادرزاده | Bahador Bahadorzadeh
Shiraz University
دانشگاه شیراز

یاسر کاسه ساز | Yaser Kasesaz
Nuclear Science and Technology Research Institute
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

حسین قدیری | Hossein Ghadiri
Tehran University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی تهران


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-36-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات