سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر پیش‌تیمار ملاتونین بر برخی فاکتورهای فیزیولوژی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونیزان
چکیده فارسی مقاله ملاتونین (N- استیل-5-متوکسی­تریپتامین) دارای نقش مهم و اساسی در بسیاری از فرآیندهای نموی و پاسخ به تنش­ها، در گیاهان و جلبک‌ها است. در این تحقیق سعی شده تا نقش میانجی­گری ملاتونین روی میزان رنگیزه­های فتوسنتزی و پاسخ سیستم دفاع آنتی­اکسیدان­های غیرآنزیمی به تنش گاما در سه غلظت شاهد، 100 و 500 میکرومولار در ریز­جلبک کلرلا ولگاریس مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان داد که جلبک­هایی که با غلظت 100 میکرومولار ملاتونین پیش­تیمار شده بودند، دارای رنگیزه­های فتوسنتزی بیشتر و غشاء پایدارتری در شرایط تنش گاما بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، ملاتونین اگرچه می­تواند تا اندازه­ای با تقویت سیستم آنتی­اکسیدان غیرآنزیمی مانند تولید پرولین بیشتر، مقاومت جلبک کلرلا را افزایش دهد ولی این احتمال وجود دارد که این مقاومت بیشتر به سیستم­های آنتی­اکسیدانی آنزیمی مرتبط بوده باشد.      
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of Melatonin pretreatment on growth responses and enhancement of the enzyme's antioxidant system in Chlorella vulgaris under stress of ionizing radiation
چکیده انگلیسی مقاله Melatonin has important roles in many growth and stress-related responsive processes in plants and algae. In this study, the mediating role of 100 and 500 µM melatonin on photosynthetic pigments and non-enzymatic antioxidant responses of microalga, Chlorella vulgaris to gamma irradiation stress has been studied. The result showed that the alga treated with 100 µM had a stable amount of chlorophyll and a more stability of cell membrane under gamma stress. It was concluded that although melatonin could increase resistance of alga to gamma by strengthen non-enzymatic antioxidant system like more production of proline, however this resistance probably further be related to enzymatic antioxidant system.     
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پیمان آقائی | Payman Aghaie
Payamnoor University
دانشگاه پیام نور

سیدعلی حسینی تفرشی | Seyed Ali Hosseini Tafreshi
, University of Kashan
دانشگاه کاشان

احمد رمضانی مقدم | Ahmad Ramezani moghadam
University of Kashan
دانشگاه کاشان

محمد امین طغیانی | Mohammad Amin Toghyani
University of Kashan
دانشگاه کاشان


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-492-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات