مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۱۷۱-۱۸۹

عنوان فارسی زمینه‌گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول (مدرسۀ البرز و ایرانشهر)
چکیده فارسی مقاله فعالیت معماران در دورۀ پهلوی به سه دستۀ‌ معماران سنتی، معماران تحصیل‌کرده در غرب و معماران خارجی تقسیم می‌شود. این پژوهش سعی دارد با تمرکز روی دستۀ سوم، یعنی معماران خارجی، به نحوۀ نگرش و تأثیرات آن بر بناهای آموزشی از منظر زمینه‌گرایی بپردازد. لذا مدرسۀ البرز تهران و ایرانشهر یزد به‌عنوان دو نمونه از آثار این معماران بررسی شده است. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع کیفی و مطالعۀ موردی است که با تحلیل نمونه‌ها همراه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد هر دو نمونه از منظر شباهت‌های سبکی و ظاهری به مواردی همچون استفاده از مصالح، تزیینات و اشارات تاریخی توجه داشته‌اند؛ اما بخش عمده‌ای از نظام ارزش‌ها که زیرساخت زمینه‌های فرهنگی‌اجتماعی و عملکردی بناهای آموزشی را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در شیوه‌ها و اهداف آموزشی دارند، نادیده گرفته شده است. این بی‌توجهی در خصوص مدرسۀ البرز بیشتر مشهود است؛ زیرا با توجه به قرارگیری آن در پایتخت، تحت‌تأثیر نظام‌های حکومتی و همچنین ناسیونالیسم تجددگرا قرار گرفته است که به‌نوعی تحت نفوذ اندیشه‌های غرب است. اما مدرسۀ ایرانشهر علاوه بر شباهت‌های ظاهری به معماری ایرانی، تلاش کرده است تا شیوه‌های آموزش ایرانی و به‌کارگیری فضای باز را نیز در نظر بگیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Contextualism in the Works of Non-Iranian Architects during the Pahlavi I Era Case Study: Alborz and Iranshahr Schools
چکیده انگلیسی مقاله Practicing architects duringthe Pahlavi I era can be divided into three main groups, including traditional architects, those who were educated abroad, and non-Iranian architects. This research focuses on the third groupand attempts to study their views and influences on educational spaces from the viewpoint of contextualism. For this, Alborz high school in Tehran and Iranshahr high school in Yazd were examined as case studies. The research method is a combination of qualitative and case study. The findings show that in both cases, the physical attributes of context such as material, ornament, and historical factors were considered in the design, whereas the bulk of the value system that shapes the infrastructure of functional and socio-cultural contexts, which affect educational methods and purposes, was ignored. This ignorance is morenoticeable in the first case which is located in the capital cityand whose design was under the influence of governmental systems and modern nationalism under the shadow of western thoughts. On the other hand, some other attributes of context such as Iranian educational methods and interactive open spaceswere considered in the second case
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعید بابائی | Saeid Babaei
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مهدی خاکزند | Mehdi Khakzand
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-841-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات