مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۱۴۹-۱۶۹

عنوان فارسی واکاوی سبک‌های یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری (مطالعۀ موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه)
چکیده فارسی مقاله شناخت دانشجویان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر آموزش در کارگاه‌های معماری است. نمی‌توان شاگرد معماری را بدون شناخت دقیق و بدون توجه به واکنش‌هایش به داده‌ها و خواسته‌ها، تحت یک برنامۀ منتظم و از پیش تعیین‌شده بار آورد. یکی از راه‌های این شناخت، توجه به سبک‌های یادگیری است که ترجیحات یادگیری و تفاوت‌های موجود میان افراد در روش‌های یادگیری را بیان می‌کند. هماهنگی سبک‌های تدریس مدرسان با سبک‌های یادگیری دانشجویان، منجر به تقویت انگیزۀ یادگیری و پیشرفت تحصیلی خواهد شد؛ ازاین‌رو با توجه به شمار روزافزون متقاضیان یادگیری در عرصه‌های متنوع علمی و مهارتی و ویژگی‌های متفاوت آنان در درک و پردازش محتویات یادگیری، نیاز عاجلی به بررسی شناخت خصوصیات یادگیرندگان در رشته‌های مختلف تحصیلی از جمله معماری احساس می‌شود. این مقاله با آسیب‌شناسی آموزش معماری در حوزۀ فرایند یادگیری، یکی از راه‌های رفع کاستی‌ها و نقایص مربوط را با توجه به سبک‌های یادگیری دانشجویان عنوان کرده است. روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی‌تحلیلی است که طبق آن، چگونگی توزیع دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه در سبک‌های یادگیری بر اساس سیاهۀ سبک‌های یادگیری کُلب، بررسی و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های متناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سبک‌های یادگیری غالب کاربردی در دانشجویان معماری، به‌ترتیب جذب‌کننده و همگرا هستند. همچنین دانشجویان در نیمۀ ابتدایی تحصیل در رشتۀ معماری بیشتر از سبک جذب‌کننده و در نیمۀ انتهایی از سبک همگرا استفاده می‌کنند و ارتباط معنی‌داری بین سبک یادگیری و جنسیت وجود ندارد. با تحلیل و ارزیابی یافته‌ها، پیشنهادهایی در راستای سبک‌های مورد تقاضای رشته ارائه شده است؛ از جمله: انجام آزمون اختصاصی با پیش‌نیازهای هنری لازم قبل از ورود به این رشته، انجام آزمون سبک‌های یادگیری در مراحل اولیۀ تحصیلات دانشگاهی، انطباق برنامه‌های آموزشی با سبک‌های یادگیری دانشجویان در سال‌های اولیۀ تحصیلی برای ایجاد انگیزۀ ادامه‌تحصیل و آموزش متنوع به فراگیران در حین تحصیل. همچنین راهکارها و مصادیقی برای انطباق برنامه‌های تدریس با نیازهای دانشجویان معماری با هدف اثربخش‌تر کردن و ارتقای آموزش معماری ذکر شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Analysis of Learning Styles to Improve Architectural Education (Case Study: Architecture Students of Urmia University)
چکیده انگلیسی مقاله Knowing students is an important and effective aspect of teaching in architecture studios. Without properly knowing architecture students and their reactions, they cannot be taught under a standard, pre-determined program. One of the ways to know students is to know their learning styles, which shows their learning preferences and different learning methods. Corresponding teaching styles with the learning styles of students leads to a strengthened motivation for learning and academic achievement. With the increasing number of applicants entering the diverse fields of scientific and technical programs and their different learning types, there is an urgent need to know the characteristics of learners in various academic disciplines, including architecture. With an assessment of architectural education, this paper expresses that attention to learning styles is one of the ways to overcome the weaknesses in the field. The research method in this study is descriptive-analytic, through which architecture students of Urmia University are categorized based on Kolb's learning styles inventory. Data are analyzed using appropriate statistical tests. The findings show that the dominant learning types of architectural students are the Assimilator and the Converger. Also that the students are Assimilators in the first half of their academic program, and Convergers in the second half, and that there is no significant relationship between learning styles and gender. After analyzing the findings, suggestions are made for students such as taking a specific test with necessary artistic prerequisites before entering the discipline, taking the learning styles test in the early stages of university education, and for educators such as adapting educational delivery to students' learning styles in the early years of education to motivate them to continue their education, and using varied teaching styles for different learner types. In addition, some examples and solutions are mentioned for adapting teaching to the needs of architecture students to make architectural education more effective.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن فیضی | mohsen faizi
دانشگاه علم و صنعت ایران

ساحل دژپسند | sahel dezhpasand
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1217-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات