مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۱۲۵-۱۴۷

عنوان فارسی روایتِ خانه: روشی برای فهم و بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه
چکیده فارسی مقاله تحقیق دربارۀ مطلوبیتِ تجربۀ زندگی در خانه، موضوعی است که به روشی منطبق با ویژگی‌های خاصِ فهم و بازنمایی این تجربه نیاز دارد. کیفیتِ تجربۀ زیسته در حضور هم‌زمان ساکنِ خانه و کالبد آن آشکار می‌شود و روشی که برای تحقیق دربارۀ آن انتخاب می‌شود هم باید به این یکپارچگی فاعلِ شناسایی و موضوعِ شناسایی ملتزم باشد تا بتواند کیفیتِ منحصر و زندۀ تجربه را عمیقاً دریابد و آن را به دیگری منتقل کند. این یکپارچگی در وجوه مختلفی از تجربۀ زیسته در خانه قابل شناسایی است؛ این نوشتار با رجوع به آرای پدیدارشناسان معماری آن وجوه را معرفی می‌کند تا روشی مناسب برای فهم و بازنماییِ کیفیتِ تجربۀ زیسته در خانه بیابد. ویژگی‌هایی چون پیوستگی زمانِ درونی و بیرونی در تجربۀ زیسته، ملموس و مخیل بودنِ آن باعث می‌شوند که فهمِ روایی به‌عنوان بستری مناسب برای تحقیق دربارۀ تجربۀ زیستۀ مطلوب در خانه معرفی گردد و حفظ کیفیتِ زندۀ آن به این ترتیب ممکن باشد. سپس با توجه به وجوه اساسی تجربۀ زیسته و کیفیتِ خاصِ هر تجربۀ مکانی، روند تحقیق دربارۀ مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه و نکات قابل توجه در آن، از ابتدای جمع‌آوری اطلاعات تا ارائۀ نهایی روشن‌ می‌گردد و دو شکل از روایت که متمرکز بر اثر مکان در تجربۀ زیستۀ مطلوب در خانه هستند، برای بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه با عنوان «روایتِ خانه» معرفی می‌شوند. یکی روایتِ خانه به بیانِ ساکنان و دیگری روایتِ خانه به بیانِ محقق که هریک قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی خاص خود دارند. در انتها و به‌عنوان مورد پژوهی، استفاده از این روش در تحقیقی نمونه بر خانه‌های برهۀ گذار معماری تهران می‌آید.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تجربۀ زیسته، خانه، تحقیق کیفی، شیوۀ روایی، پدیدارشناسی.

عنوان انگلیسی The Narrative of Home: A Method for Interpretation and Representation of the Desirability of the Lived Experience of Being At Home
چکیده انگلیسی مقاله In the research for the desirability of the experience of "being at home," a methodis required that would be capable of representing the specific features of the lived experience. The quality of lived experience unfolds at the simultaneous presence of the dweller and the physical form of the house; and in order for the specific lively experience to be perceived and then shared with others, the chosen method of research must respect the :::::union::::: of subject and object. This :::::union::::: is recognizable through different features of the "lived experience of home", and they are introduced in this paper by studying the ideas of architectural phenomenologist sand utilized to define a suitable method for the interpretation and representation of the quality of that experience. In lived experiences, features such as the "unity of inner and outer time", "tangibility" and "imagination" make narrative inquiry, which would preserve its lively experience, a suitable context for research. From information gathering to the final presentation, the research procedure isoutlined according to the main aspects oflived experiences and the specific quality of each spatial experience. Titled as "the narrative of home," two types of narratives are introduced, both of which are concentrated on the role of place in the desirable lived experience. The first type is the narrative of home stated by dwellers and the other is the narrative of home stated by the researcher, each with its own strengths and limitations. Finally, this method was used in a case study of Tehran's houses in the transitional period.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید علی طباطبایی ابراهیمی | seyed ali tabatabaie ebrahimi
دانشگاه شهید بهشتی

زهره تفضلی | zohre tafazzoli
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1135-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات