مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۴۷-۷۷

عنوان فارسی مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون
چکیده فارسی مقاله نراق که برای دوران طولانی بر سر یک راه تاریخی مهم قرار داشته، زیستگاهی برخوردار از محیط طبیعی مناسب و آب کافی بوده است. لذا شهر برای دوره‌ای طولانی از درآمدهای قابل توجه تجارت منطقه‌ای و کشاورزی بهره‌مند بوده است. اقتصاد شهر در اثر پیامدهای ناشی از تغییر در راه‌های منطقه‌ای به‌شدت آسیب‌ دیده که دامنۀ آن تا بازار گسترش یافته است. دور شدن شهر از راه‌های اصلی منطقه‌ای باعث شده تا بازار جایگاه منطقه‌ای و شهری خود را از دست بدهد. این مسئله و گسترش شهر در اثر احداث خیابان موسوم به امام‌خمینی در مجاورت بازار (دهه 50) و شهرک جدید به انزوایی منجر شده است که بازار را همچون سایر بخش‌های شهر تاریخی درگیر کرده است. احداث خیابان افزون بر تغییرات ناشی از تخریب مستقیم بخش‌هایی از بازار و بستر شهری آن، منجر به انتقال فعالیت‌ها و پیشه‌ها از درون بازار و محله‌ها شده و خیابان را به رقیب پرقدرت بازار تبدیل کرده است. لذا شهری که اقتصاد نسبتاً غنی خود را از دست داده است، علاوه بر تخریب برخی بخش‌ها با عنصر جدید خیابان نیز مواجه شده که از دو نقطه‌نظر تجاری و دسترسی، رقیب اصلی بازار بوده و ملزومات خود را به شهر تاریخی تحمیل کرده است؛ از جمله اینکه گذر بازار به حاشیه رانده شده و محور تجاری جدیدی در امتداد خیابان شکل گرفته است. با وجود این، بازار هنوز از ارزش‌های قابل توجهی برخوردار است و شهر تاریخی نیازمند حفاظت است. این مقاله که روش پژوهشی آن تفسیری‌تاریخی است و انجام آن بر تکنیک سوات استوار است، در پی پاسخ دادن به این پرسش‌هاست که چالش‌های بازار تاریخی نراق از نگاه معیارهای حفاظت از شهرهای تاریخی چیست؟ و راهبردهای حفاظت از بازار در بستر بافت تاریخی و به تفکیک زیرناحیه‌های آن، چه می‌تواند باشد؟ هدف مقاله تعریف و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که هر گونه راهبرد در جهت حفاظت از بازار باید با توجه به بستر شهری آن و در نسبت با عناصر مهم شهر امروز یعنی خیابان و میدان طرح شود. علاوه بر این، ارتقای بازار نیازمند راهبردهایی همچون احیای مجموعه‌های بازار، تعریف و تقویت مرکزیت تجاری، بازتعریف ارتباط میان بازار و خیابان و تقویت رابطۀ میان گذر بازار و میدان است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شهر تاریخی، نراق، بازار تاریخی، حفاظت شهری

عنوان انگلیسی Study of the Framework and Strategies for Conservation of Naraq Historic Bazaar and the Surrounding Urban Area
چکیده انگلیسی مقاله Naraq, which for a long time has been on an important historic route, has been a settlement with a suitable natural environment and adequate water. So, for a long period of time, the city has enjoyed significant agricultural incomes and regional trade revenues. The city's economy was affected and weakened by the consequences of a change in regional routes that its range has expanded to Bazaar. The city has stayed away from the main regional routes and it has led Bazaar to lose its regional and urban status. This problem and the expansion of the city resulting from the construction of a new avenue and a new town have led to an isolation that has involved Bazaar as other parts of the historic city. The construction of the avenue, in addition to the changes caused by the direct destruction of parts of Bazaar and its urban area, has led to the transfer of activities and trades from within the market and the neighborhoods, making the avenue a powerful rival to Bazaar. Therefore, the city that has lost its rich economy, in addition to the destruction of some parts, It also has faced the new element of the avenue, which is the main rival of the market from both commercial and access points, and imposed its requirements to the historic city, including the fact that passage of Bazaar is marginalized and a new business axis and market is formed along the avenue. Nevertheless, Bazaar still has significant values ​​and the historic city needs preservation. This paper, which its methodology is historical-interpretive and it is based on SWOT technique, seeks to answer these questions: What are the challenges of the Naraq historic Bazaar in terms of criteria for the conservation of historic cities? And what can be the strategies for conservation of the Bazaar in the historical context and its sub-divisions? The purpose of this paper is to define a framework and strategies for preserving the Naraq historic Bazaar. The findings of this paper show that any strategy for conservation of the Bazaar should be designed according to its urban context and in relation to the most important elements of the new city, such as avenue and square. In addition, enhancement of Bazaar requires strategies such as revitalization of Bazaar's complexes, defining and strengthening its commercial centralization, redefining the relation between the Bazaar and the avenue, and strengthening the link between passage of Bazaar and the square.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله historic city, Naraq, historic bazaar, urban conservation

نویسندگان مقاله حمیدرضا جیحانی | Hamidreza Jayhani
دانشگاه کاشان

علی عمرانی پور | Ali Omranipour
دانشگاه کاشان

فاطمه رجبی | Fatemeh Rajabi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-27-71&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات