مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۲۱-۴۶

عنوان فارسی بازیابی طرح و بازخوانی باغ‌های ناشناخته ایران نمونه موردی: باغ نشاط نیشابور
چکیده فارسی مقاله تحقیق در انواع آثار تاریخی حوزۀ معماری، به‌مثابۀ «پدیدۀ کالبدی‌اجتماعیِ پیچیده»، نیازمند رویکرد و روشی خاص‌ است‌ که محصولی تبیینی ـ روایی از آن اثر را به ‌دست می‌‌دهد. باغ ‌ایرانی نیز پدیده‌ای تاریخی‌فرهنگی و کالبدی ‌است ‌که شاهد مصادیق گوناگون آن در طول تاریخ ایران هستیم. مطالعه در مصداق‌های باغ ‌ایرانی، به‌نحوی ‌که زوایا و لایه‌های متفاوتِ باغ‌سازی ایرانی را بر ما روشن‌کند، می‌تواند موضوع‌های متعدد پژوهشی ‌را پیش‌ رو گذارد که از اولویت‌های امروزِ مطالعات معماری ایران ‌است. ‌پژوهش‌های همه‌جانبه و جامع در مصادیق باغ‌های ‌ناشناخته و در شرف نابودیِ متأخر، از مواردی ‌‌است‌ که به ‌تعمیق دانش ما از باغ‌ ایرانی یاری می‌رساند. باغ‌ نشاط نیشابور یکی از مصادیق دوران تحول از سنت به ‌تجدد در باغ‌سازی ایرانی است‌که هم‌اکنون درچارچوب پژوهشی با هدف شناخت زوایای مختلف و حصول روایتی جامع از آن، با رویکردی کل‌نگر مبتنی بر روش‌ میدانی و تاریخ‌ شفاهی، درکنار سایر منابع، در حال انجام است، بخشی از این تحقیق‌ که به ‌‌مستندسازی، بازیابی و بازخوانی طرح باغ مربوط می‌شود، موضوع مقالۀ حاضر است ‌که بر مبنای دو پرسش اساسی، یکی پرسش از طرح کالبدی و چگونگی فضای باغ و دیگری پرسش از روش تحقیق مناسب برای چنین مصادیقی، با توجه به ‌امکانات و محدودیت‌هایی‌ که دارند، ساختار یافته ‌است. بنابراین، مقاله با محور بازیابی طرح، بازخوانی و تفسیر طرح و شناخت فضای ‌باغ، هم‌زمان روش ‌تحقیق مناسب را نیز تبیین می‌‌کند و در نهایت، روایتی از باغ‌سازی را به‌مثابۀ صحنۀ نمایشی شامل سه اپیزود ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Reconstruction and Re-interpretation of Lesser-known Gardens of Iran Case study: Bagh-i Nishat in Nishabour
چکیده انگلیسی مقاله Investigation of historical works of architecture as "complex socio-physical phenomena" requires adopting a special research approach and method that would yield an explanatory-narrative product. The Persian Garden is also an historical-cultural phenomenon in material form, many cases of which were built throughout the history of Iran. Case studies of any of the extant types of Persian Gardens in a way that would uncover facts from different angles and from under different layers would present us with various research topics which are presently among the priorities of Iranian architectural studies. Comprehensive research of recent lesser-known, deteriorating gardens can help us gain more in-depth knowledge of Persian Gardens in general. Bagh-I Nishat in Nishabour is among surviving gardens dating to the transition period from the traditional to the modern era. It is currently the subject of an extensive study which aims to produce a comprehensive understanding of it, and ultimately, a narrative by means of a holistic approach based on fieldwork and oral history, among other sources. This paper presents part of this extensive research which focuses on the documentation, reconstruction, and re-interpretation of the garden design. It is structured on two pivotal questions: one regarding space and physical design in the garden, and the other, choosing the appropriate research method with regard to opportunities and limitations of the proposed methods. Therefore, this paper is arranged around the theme of reconstruction and re-interpretation of the garden design and knowledge of the garden space, and at the same time discussing the application of the appropriate research method. Conclusively, the research produces a narrative of the story of the garden-design as a theatrical scene in three episodes.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لادن اعتضادی | ladan etezadi
دانشگاه هنر اصفهان

سعید گلستانی | saeid golestani
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1173-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات