مطالعات معماری ایران، جلد ۱، شماره ۱۴، صفحات ۵-۲۰

عنوان فارسی الگوی تجربۀ فعال در آموزش معماری تدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری
چکیده فارسی مقاله تجربۀ مصادیق معماری از جمله راهبردهای آموزشی است که در آموزش معماری، به‌شکلی گسترده به کار می‌رود. یکی از عرصه‌های کاربست این راهبرد آموزشی، بهره‌گیری از آن در حوزۀ کسب دانش عملی طراحی است؛ زیرا مشاهدۀ آثار معماری سهم عمده‌ای در تأمین مهارت‌های ذهنی معمار برای خلق اثر معماری دارد. این شکل از تجربۀ مصادیق معماری، که رویکردی طراحانه به آثار است، زمانی در ارتقای دانش عملی معمار مؤثر واقع می‌شود که تأثیرات ادراکی و دریافت‌های تصویری آن در زمان طراحی، به‌عنوان مادۀ عمل ذهن در فرایند تصویرسازی به کار آید. مقالۀ حاضر تلاشی است در راستای طرح راهکاری به‌منظور دستیابی به چنین کیفیتی از تجربۀ آثار. راهکار یادشده الگویی عملی است که در اینجا از آن با عنوان «الگوی تجربۀ فعال» یاد می‌شود. یافته‌های این پژوهش، با اتکا به روش تحلیل منطقی بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد که تجربۀ کارآمد آثار در حوزۀ دانش عملی معماری، از طریق عبور از دو مرحلۀ «توجه» و «پردازش»، به شیوه‌های کلامی و تصویری میسر می‌شود. این دو مرحله ارکان تشکیل‌دهندۀ الگوی تجربۀ فعال است که کارایی آن از طریق طرح یک آزمون میدانی روی تعدادی از دانشجویان دانشکدۀ هنر و معماری یزد، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این آزمون گواه آن بود که بهره‌گیری از الگوی تجربۀ فعال، تأثیری معنادار در کیفیت و کمیت بازیابی اطلاعات تصویری حاصل از تجربۀ آثار معماری در مقایسه با مشاهدۀ ساده دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Active Experience Model in Architectural Education A Method to Gain Practical Knowledge through Design-Oriented Experience of Architectural Examples
چکیده انگلیسی مقاله    Architecture experience is among educational strategies widely used in architectural teaching. One area wherein this strategy can be adopted is the gaining of practical knowledge of design, since observing architectural works has a major impact on improving the mental skills of an architect which would come to use later in the creation of architectural works. Experience of architectural examples with such a design-oriented approach would prove effective in promoting the practical knowledge of an architect in the design phase when the cognitive impacts and visual perceptions of that experience come to use as mental preconceptions in the visualization process. This essay aims to introduce a solution that would make such quality experience possible. The proposed solution is described as the "active experience model." The research findings, which are based on the logical analysis of data from library sources, demonstrate the fact that a quality architecture experience would include the successful completion of verbal attention and visual processing. These two stages are pillars of the "active experience model" whose effectiveness was evaluated through a field study involving several students from the Art and Architecture Faculty at Yazd University. The results prove that the relationship between successful active experience and both the quantity and quality of retrieving visual information perceived during that experience is statistically significant in comparison to simple observing.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید میرجانی | Hamid Mirjany
دانشگاه یزد

حمید ندیمی | Hamid Nadimi
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1320-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات