فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1399، جلد ۹، شماره ۲۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی کارایی مخازن سفالی در استفاده از آب‌های شور و آلوده با غلظت‌های مختلف در آبیاری زیرسطحی به‌منظور مدیریت مناسب آب‌های غیرمتعارف 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی متأثر از خشکسالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعۀ موردی: استان هرمزگان) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ تحلیل همدید روزهای گردوغباری شدید دورۀ گرم در مناطق مجاور پهنه‌های بیابانی (مطالعۀ موردی: اهواز) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۴ بررسی اثر استفاده از پوشش غیر فرساینده بر میزان بادبردگی ذرات ماسۀ تل حمید به کمک تست تونل باد 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵ بررسی کارایی نانو کود حیوانی و مواد اصلاح‌کنندۀ بیولوژیکی و شیمیایی در اصلاح خاک‌های شور 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۶ پیش‌بینی شوری خاک با روش شبکۀ عصبی و رگرسیون چندمتغیره بر مبنای شاخص‌های سنجش از دور و مقایسۀ آن‌ها (مطالعۀ موردی: شوره‌زار دشت قزوین) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۷ تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت داراب) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ مقایسۀ دو روش HELP و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ارزیابی پایداری حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: حوزۀ بختگان استان فارس) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه