فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1399، جلد ۹، شماره ۲۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی کاربری اراضی و خصوصیات شیمیایی-فیزیکی‌خاک بر سرعت آستانۀ فرسایش ‌بادی با استفاده از داده‌کاوی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۲ پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۸ (مطالعۀ موردی: ساوه) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۳ بررسی میزان کاهش سرعت باد و رسوبات بادی توسط بادشکن گز چندردیفه در سه رخداد طوفان گردوغبار در سیستان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ ارزیابی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با کاربرد تکنیک بردار ویژه و مدل رتبه‌بندی برناردو 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵ ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان، استان فارس 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۶ ارزیابی توسعۀ منابع نامتعارف آب (لب‌شور و شور) در غرب استان هرمزگان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۷ اثر آللوپاتی عصارۀ Amygdalus scoparia (بادام کوهی)، Daphne mezerum (دافنه مزرون) و Ebenus stellata (آبنوس) بر جوانه‌زنی بذور گونه‌های مهم زیرآشکوب در شرایط آزمایشگاهی (مطالعۀ موردی: رویشگاه چنار ناز یزد) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ ارزیابی عملیات ریپینگ توأم با کاشت تاغ و تأثیر آن بر ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک (مطالعات موردی: اشنیز میبد) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۹ ارزیابی زیستگاه آهوی ایرانی و ارائۀ مدل مطلوبیت آن در پناهگاه حیات وحش موته 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه