فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی میدانی تغییرات لحظه‌ای سرعت باد و شدت آشفتگی جریان هوا در خارج و داخل بادشکن زنده 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین‌دست (مطالعۀ موردی: سامانۀ پخش سیلاب مهریز یزد) 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۴ تحلیل فراکتالی تغییرات بافت لس‌های استان گلستان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵ شبیه‌سازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE در حوضۀ دویرج استان ایلام 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۶ تأثیر پوسته‌های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک‌های بیابان سجزی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۷ اثر بیوچار ضایعات درخت خرما بر غلظت عناصر، نسبت جذب سدیم و برخی خصوصیات فیزیکی خاک شور 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ بررسی اثر تغییر اقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دورۀ آتی با استفاده از دو مدل گردش عمومی BNU-ESM و HadGEM۲ 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۹ بررسی امکان تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از پساب صنعتی و میکروارگانیسم‌های خاکزی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ شبیه‌سازی تخصیص آب‌های سطحی با استفاده از نرم‌افزار Vensim و شناسایی الگوهای رفتاری (منطقۀ مطالعاتی: حوضۀ آبریز قروه دهگلان) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه