فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی موفقیت طرح‌‌های کنترل کانون‌‌های ریزگرد با استفاده از ویژگی‌‌های ساختاری و عملکردی رویشگاه در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۲ ارزیابی تأثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: عرصه‌های بیابانی آران و بیدگل) 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳ اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون‌گراس (Cymbopogon citratus) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ ارزیابی روند تغییرات بیابان‌زایی در کاربری‌های مختلف حوضۀ گاوخونی با استفاده از روش تحلیل بردار تغییر 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵ شناسایی و پهنه‌بندی گرد و خاک بیابانی با استفاده از داده‌های سطح یک مودیس و شاخص‌های AOD و AI در جنوب غربی ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۶ تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۷ بررسی ویژگی‌های خاک و عوامل فیزیوگرافی مؤثر در استقرار گونۀ لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ بررسی تغییرات خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های سنجش ‌از دور و هواشناسی (مطالعۀ موردی: استان خراسان شمالی) 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۹ بررسی قابلیت دستگاه win area در دانه‌بندی خودکار سنگفرش بیابان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۱۰ پیش‌نگری و تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی استان تهران تحت مدل گردش عمومی جوی اقیانوسی CanESM۲ بر اساس شاخص SPEI 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه