فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1398، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اندازه‌‌گیری انرژی حاصل از جذب پرتوی غیریون‌ساز لیزری در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۲ ناحیه خطر اسمی در مراکز لیزر درمانی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۳ اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۴ خطرات نور لیزر برای کادر پروازی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۵ بررسی سیستم های سنجش و پایش امواج الکترومغناطیسی غیریونیزان 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۶ تغییرات دمای عمق های مختلف بافت مغز در مواجهه با امواج رادیوفرکانسی تلفن همراه 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۷ مزیت استفاده از لیزر دیودی به جای لیزر سوییچ شده ی Q در تصویر برداری نوری صوتی از بافت ها 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۸ طراحی میدان مغناطیسی جایگزیده به منظور هدایت مغناطیسی دارو در BNCT 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۹ اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۰ طراحی فیلتر بلور نوری [SiO۲/ZrO۲] برای عینک ایمنی کار با لیزرهای با طول‌موج ۳۵۰ نانومتر 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۱ بکارگیری فناوری کوانتوم در رادارها 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه