فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1399، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ طراحی و کالیبراسیون یک آشکارساز غیرفعال برای تفکیک ذرات نوترون، پروتون و آلفا در میدان‌های تابش مخلوط 1401/2/15 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ مقایسه پیش‌بینی مدل‌های مختلف RBE در تکنیک پروتون تراپی با استفاده از کد GATE 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۴ بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵ ارزیابی میزان دز ناشی از نوترون در اطراف یک مولد نوترون DD/DT و طراحی حفاظ مناسب جهت ایستادن کاربر 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۶ بررسی دوز و شار ذرات ثانویه درون بافت ریه در پروتون‌تراپی پستان با استفاده از کد شبیه‌سازی مونت‌کارلو 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۷ بررسی میزان دز دریافتی توسط پرتوکاران زن در مراکز اسکن ریه با رادیو داروی به صورت تجربی و شبیه‌سازی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۸ تعیین دز نوترون و گاما در راکتور تحقیقاتی MNSR 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۹ بهینه سازی میزان تولید ۹۹Mo-۹۹mTC بروش شکافت در راکتور تحقیقاتی تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته‌های پرتوزا در خاک‌های اطراف نیروگاه سوخت ‌فسیلی شازند 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۱ بررسی ضخامت مورد نیاز کسک سربی انتقال سوخت توریم پرتودیده بر حسب زمانهای متفاوت مصرف سوخت و خنک شوندگی 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ بررسی اثر دزهای مختلف باریکه‌ی الکترونی بر روی اتلاف نوری در فیبرنوری 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۳ گذار از الکترونیک هسته‌ای آنالوگ به دیجیتال در طیف سنجی دقیق تابش گاما: مزایا و محدودیت‌ها 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۴ بررسی فیزیکی محیط فضا، دوزیمتری ذرات یونساز فضایی (ون آلن، ذرات کیهانی و خورشیدی) و تهیه نقشه دوز مأموریت های ماهواره ای دایروی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۵ به کارگیری فیلتر کالمن توسعه یافته جهت کاهش نویز غیرایستان چرخشی در پایش هوایی پرتوی گاما 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۱۶ ابداع روشی نوین برای محاسبه مدت زمان تابش مورد نیاز در عمل پرتودرمانی بافت کبد بوسیله نوترون سریع 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۷ دزسنجی داخلی ید پرتوزا با استفاده از فانتوم های مرجع جهانی و مدل جدید حرکت زیستی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۱۸ تخمین ضریب کیفیت و تأثیر بیولوژیکی نسبی الکترون‌های گادولینیوم در نوترون درمانی با کمک دیدگاه میکرودوزیمتری 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۹ طراحی و ساخت آشکارساز اتاقک یونش استوانه‌ای جهت دزیمتری در حفاظت پرتویی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۰ شبیه‌سازی شکست‌های ایجاد شده در مولکول DNA دراثر تابش پروتون‌ و ذرات ثانویه با استفاده از کد Geant۴ 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۱ تخمین دوز متوسط غده‌ای در غربالگری‌های رایج ماموگرافی با شبکه عصبی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۲ طراحی آشکارساز آلفا/بتا/گاما همزمان برای اندازه گیری آلودگی سطحی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۳ تعیین نقطه‌ی مجازی آشکارساز HPGe در انرژی‌های مختلف اشعه‌ی گاما به دو روش شبیه‌سازی و تجربی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۴ بررسی قابلیت استفاده از هیدریدهای فلزی به عنوان کندکننده و حفاظ نوترون به کمک کد MCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۵ طراحی سیم‌لوله و میدان مغناطیسی مناسب، جهت خط انتقال باریکه پروتون‌تراپی با لیزر موسسه HZDR آلمان 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۶ دزیمتری تابش گاما براساس روش داده‌برداری گزینشی از آشکارساز یدورسدیم 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲۷ اثر تابش پرتو های گاما بر نامتقارنی امپدانس مغناطیسی بزرگ آلیاژ آمورف Co۶۸.۱۵Fe۴.۳۵Si۱۲.۵B۱۵ 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۲۸ ارزیابی عدم قطعیت دز دریافتی ناشی از جابجایی چشمه ها در براکی تراپی پروستات با روش مونت کارلو 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۲۹ محاسبه توزیع دز کلی و معادل دز در درمان سرطان ریه به روش کربن‌درمانی با هدایت تصویر تشدید مغناطیسی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۰ ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۱ شبیه سازی اثرات تابشهای پروتون و الکترون بروی لایه های محافظ در سلول منطقی دیجیتالی ‌درون تراشه ‌FPGA‌ با استفاده از کد ‌FLUKA 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۲ مقایسه اندازه گیری غلظت گاز رادن معاصر و گذشته نگر در منازل مسکونی شهر رامسر با آشکارساز های رد پای هسته ای حالت جامد 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳۳ مطالعه بر همکنش‌های نوترون با بافت نرم به روش شبیه‌سازی مونت کارلو با استفاده از چشمه PF 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۴ ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۳۵ شبیه سازی توزیع دز محیطی سامانه رطوبت و چگالی سنج هسته‌ای مدل MC-۱DR با کد MCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳۶ بررسی اثر نوسانات ولتاژ بر کیفیت پرتوهای اشعه ایکس در محدوده انرژی رادیولوژی تشخیصی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۷ بررسی ارتباط تغییرات بعد فراکتال روزانه غلظت رادن در چشمه آب گرم ریحانشهر و زلزله های صورت گرفته با D/R بزرگتر از ۰.۵ در آن 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳۸ ارزیابی و محاسبات دز جذبی رادیوداروی مس۶۴ به جهت مقاصد پزشکی هسته ای 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳۹ مقایسه نشت ذرات باردار و بدون بار از دستگاه پلاسمای کانونی جهت تولید رادیوایزوتوپ-های پزشکی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۴۰ شبیه‌سازی تضعیف پرتوی گاما توسط حفاظ کامپوزیتی در مقایسه با حفاظ سربی با استفاده از کدMCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴۱ تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-اکسید گرافن به روشهای تجربی و شبیه سازی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴۲ بررسی مروری تکنیک‌های بهبود یکنواختی توزیع دز در تابش فوتونی تمام بدن (TBI) با هندسه درمان مخالف و موازی قدامی و خلفی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴۳ مقایسه شبیه سازی توزیع دز حاصل از دستگاه گامانایف مدل ۴C با استفاده از گزینه های CT data و non CT data کد beamnrc 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۴۴ طراحی نرم افزاری برای شبیه سازی عملکرد آشکارسازهای گازی به روش مونت کارلو به زبان برنامه‌نویسی c++ 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۴۵ دزسنجی زیستی با استفاده از روش سنجش القای شیمیایی تراکم پیش‌رس کروموزومی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴۶ اثر پیش تیمار ملاتونین بر پاسخ‌های رشدی و تقویت سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونزا 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴۷ بررسی اثر فعالیت چشمه ‌ی گاما بر قرائت ابزار چگالی‌ سنج هسته‌ای درون‌چاهی با استفاده از شبیه‌سازی توسط کد MCNP 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۴۸ بررسی عمق نفوذ طیف بتای نیکل۶۳ در سیلیکون به روش مونت‌کارلو با بهره‌گیری از کد MCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴۹ بررسی عوامل مرتبط بامیزان پرتوگیری گروههای مختلف پرتوکارشاغل دربیمارستانهای دولتی اصفهان سال ۱۳۹۶ 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵۰ یک راه حل تحلیلی تقریبی معادله Bethe برای ذرات باردار در محدوده ی انرژی رادیوتراپی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵۱ معرفی کامپوزیت استخوانی بعنوان معادل بافت جهت استفاده در فانتوم‌های رادیوتراپی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵۲ دسته بندی تصاویر با تفکیک بسیار بالای پرتوی با استفاده از محاسبات نرم 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵۳ تعیین دقت اندازه‌گیری ضخامت فولاد بر‌اساس ضخامت‌سنجی با پدیده کامپتون 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵۴ مقایسه دز جذبی ید۱۳۱ و تکنسیم۹۹m در اسکن تیروئید توسط کد شبیه سازی MCNPX در فانتوم ORNL-MIRD 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۵۵ تصحیح رفتار قانون عکس مجذور فاصله برای چشمه و آشکارساز حجمی در فضای پرتودهی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵۶ مشخصات فیلترهای هپا در دو استاندارد ASME AG-۱ و DOE و کاربرد آن در راکتور تحقیقاتی تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵۷ تعیین فاکتور افزایش دز جذبی برای غلظت های متفاوت نانو ذره طلا با استفاده از ژل دزیمتری 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه