فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1399، جلد ۸، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آسیب کروموزومی ناشی از رادیونوکلئیدهای گسیلنده الکترون‌های اوژه با استفاده از مدل ZBB۱ در کد GEANT۴ 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۲ طراحی و ساخت حفاظ چشمه نوترون با استفاده از کامپوزیت پلی‌متیل‌متاکریلات حاوی اسیدبوریک و پلی‌اتیلن ساخته شده به‌وسیله پلیمریزاسیون درجا 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۳ بهره‌گیری از روش MTSVD برای تعیین کیفیت اشعه ایکس در محدوده رادیولوژی تشخیصی از طیف‌نگاری کامپتون با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۴ محاسبه تحلیلی بیناب هسته‌های پس‌زده ناشی از برهم‌کنش کشسان نوترون‌های سریع با انرژی ۱/۰ تا ۱۰ مگاالکترون‌ولت به‌منظور تعیین آسیب‌های جابه‌جایی در کربن و سیلیکون 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵ ساخت نانو‌الیاف جاذب نوترون حرارتی جهت تولید روپوش‌های محافظ در برابر تابش نوترون 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۶ مطالعه اثر تابش گاما روی خواص الکتریکی MOSFET و دیود MOS برای کاربرد دزیمتری 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۷ محاسبات تولید مولد درون‌تنی ۱۶۶Dy/۱۶۶Ho به‌روش پرتودهی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۸ شبیه‌سازی یک سیستم برش‌نگاری گامای گسیلی جهت ارزیابی فقدان جزئی مجتمع‌های سوخت هسته‌ای تابش‌دیده 1401/2/15 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه