فهرست مقالات


Iranian Journal of Mathematical Chemistry، 1398، جلد ۱۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Kato's chaos and P-chaos of a coupled lattice system given by Garcia Guirao and Lampart which is related with Belusov-Zhabotinskii reaction 1398/11/18 - Get XML Data ۷۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه