فهرست مقالات


Mathematics Interdisciplinary Research، 1399، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Zagreb Indices and Coindices of Total Graph, Semi-Total Point Graph and Semi-Total Line Graph of Subdivision Graphs 1398/11/10 - Get XML Data ۶۵ بار
۲ Some Graph Polynomials of the Power Graph and its Supergraphs 1398/11/10 - Get XML Data ۶۹ بار
۳ A Mathematical Model for Evaluating the Efficiency of the University of Kashan’s Faculties 1398/11/10 - Get XML Data ۷۷ بار
۴ Structure of the Fixed Point of Condensing Set-Valued Maps 1398/11/10 - Get XML Data ۸۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه