فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398، جلد ۸، شماره ۲۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ واکاوی همدیدی–دینامیکی وردش‌های جوی بارش بهاره فراگیر ایران 1398/4/23 - Get XML Data ۸۱ بار
۲ کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت‌پذیری سازندهای زمین‌شناسی مناطق خشک (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دشت یزد- اردکان) 1398/6/24 - Get XML Data ۸۴ بار
۳ کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت‌پذیری سازندهای زمین‌شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان 1398/4/23 - Get XML Data ۹۹ بار
۴ مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم 1398/4/23 - Get XML Data ۹۸ بار
۵ مقایسۀ تکنیک‌های داده‌کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی جهرم 1398/6/24 - Get XML Data ۶۸ بار
۶ تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانه‌زنی بذر دو رقم کینوا تحت تنش شوری 1398/4/23 - Get XML Data ۹۱ بار
۷ ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان فارس) 1398/6/24 - Get XML Data ۸۱ بار
۸ ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش‌بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین. 1398/6/24 - Get XML Data ۸۳ بار
۹ پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش‌های زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز سیلوه) 1398/6/24 - Get XML Data ۵۵ بار
۱۰ تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقۀ مطالعاتی: جنوب شرق ایران) 1398/6/24 - Get XML Data ۷۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه