فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1397، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن 1397/6/28 - Get XML Data ۱۳۰ بار
۲ مقایسه تجربی پاسخ آشکارسازی و دزیمتری میکرو/نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل- اکسید تنگستن به پرتوهای گاما و نوترون 1397/6/28 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۳ بهبود طیف‌سنجی گاما در پایش هوایی پرتویی با استفاده از الگوی میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه 1397/6/28 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۴ طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی به منظور ارزیابی سلامت شاغلین و مردمِ در معرض این میدان ها 1397/6/28 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۵ محاسبه ی ضرایب انباشت چشمه ی گاما با طیف انرژی پیوسته برای آب، آهن و سرب به وسیله ی کد مونت کارلو 1397/6/28 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۶ بررسی دوز رسیده به بافت سالم ریه در پرتودرمانی تومورهای ریوی به دو روش پرتودرمانی گیتد و معمول 1397/6/28 - Get XML Data ۱۰۳ بار
۷ اندازه‌گیری دز ورودی پوست و دز دریافتی ارگان‌های مختلف در لترال سفالومتری 1397/6/28 - Get XML Data ۱۳۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه