فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1396، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیرات پهنای باند دریافتی تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی پلیمری PAGATUG 1397/4/4 - Get XML Data ۱۵۸ بار
۲ اندازه‌گیری غلظت گاز رادون ۲۲۲ در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد 1397/4/4 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۳ ارزیابی یک میکرودزیمتر طراحی شده به منظور اندازه‌گیری معادل دز نوترون‌ها در میدان‌های آمیخته نوترون-گاما 1397/4/4 - Get XML Data ۱۵۱ بار
۴ تعیین دقیق مقادیر S سلولی برای چشمه های تک انرژی الکترون و رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT۴ 1397/4/4 - Get XML Data ۱۸۶ بار
۵ شناسایی سوخت معیوب در قلب راکتور تهران با استفاده از شاخص‌های میزان مصرف سوخت و ضریب بیشینه قدرت 1397/4/4 - Get XML Data ۱۵۴ بار
۶ اندازه گیری طیف انرژی پرتوهای ایکس سخت توکامک دماوند با استفاده از یک طیف‌سنج تابش ترمزی 1397/4/4 - Get XML Data ۲۲۲ بار
۷ بهینه سازی روش کاهش رد پای زمینه در آشکار ساز حالت جامد پلی کربنات 1397/4/4 - Get XML Data ۱۵۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه