فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2645-7504 2645-7709 نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1400/8/25
2 2676-7686 2676-7694 نشریه کاشان شناسی Journal of Kashan Shenasi 163 1400/8/8
3 2008-6547 - حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1400/8/8
4 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1400/2/15
5 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1400/2/15
6 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 189 1400/2/12
7 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1397/4/26
8 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1396/8/7
9 2245-2951 2251-8061 مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment 244 1396/5/25
10 2538-6336 2538-6336 مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal 213 1396/5/25
11 2252-0635 - مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1396/5/25
12 2008-6555 - مطالعات عرفانی MYSTICISM STUDIES 204 1396/5/24
برگشت به فهرست