فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2008-6547 2783-3763 حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1401/5/23
2 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1401/5/23
3 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 315 1401/5/23
4 2252-0635 2676-5020 مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1401/5/23
5 2645-7504 2645-7709 نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1401/5/23
6 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1401/2/6
7 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1401/2/6
8 2676-7686 2676-7694 نشریه کاشان شناسی Journal of Kashan Shenasi 163 1401/2/6
9 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1400/9/16
10 2245-2951 2251-8061 مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment 322 1396/5/25
11 2538-6336 2538-6336 مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal 273 1396/5/25
12 2008-6555 - مطالعات عرفانی MYSTICISM STUDIES 284 1396/5/24
برگشت به فهرست