سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۴۹-۵۵

عنوان فارسی مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری
چکیده فارسی مقاله در کار پژوهشی حاضر نمونه‌های هیدروکسی اپتایت با اعمال تغییرات در شرایط سنتز، به روش هیدروترمال در آزمایشگاه تولید شد و به لحاظ دزیمتری ترمولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کار از جنبه های مختلف دزیمتری از جمله تغییرات دز-پاسخ نمونه‌های سنتز شده، درجه خطی بودن آن، درصد محوشدگی پاسخ، و همچنین موقعیت قله اصلی و میزان پیچیدگی منحنی درخشش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که مواد سنتز شده با سورفکتانت به لحاظ دزیمتری ترمولومینسانس به‌طور نسبی دارای رفتار بهینه‌تری هستند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دزیمتری، ترمولومینسانس، هیدروترمال، سورفکتانت.

عنوان انگلیسی Study on Effects of Hydroxyapatite Synthesis Conditions Using Hydrothermal Method on its Thermoluminescence Response from Dosimetry Viewpoint
چکیده انگلیسی مقاله In the current research, hydroxyapatite samples, synthesized by hydrothermal methods was studied from the perspective of thermoluminescence dosimetry. The results of the study were compared and studied with different aspects of dosimetry, including dose-response variations of synthesized samples, degree of its linearity, and the percentage of response fading, as well as the position of the main peak and the degree of complexity of the glow curve. The findings show that surfactant-synthesized substances have a more optimal behavior in terms of thermoluminescence dosimetry.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dosimetry, Thermolumienscen, Hydrothermal, Surfactant

نویسندگان مقاله حمیده دانشور | Hamideh Daneshvar
AEOI
سازمان انرژی اتمی ایران

فرهاد منوچهری | Farhad Manouchehri
AEOI
سازمان انرژی اتمی ایران

مصطفی شفائی | Mostafa Shafaei
Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی

سعید کاکائی | Saied Kakaei
AEOI
سازمان انرژی اتمی ایران

فرهود ضیائی | Farhood Ziaie
AEOI
سازمان انرژی اتمی ایران


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-85-11&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات