سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۳۵-۴۲

عنوان فارسی اندازه‌گیری دز جذبی در ژل پلیمر نوع نورموکسیک و بررسی اثر چیدمان نانوذرات طلا
چکیده فارسی مقاله پرتودرمانی در برگیرنده همه روش‌هایی است که بتواند اندازه‌ی ویژه‌ای از تابش‌های یونیزان را به بافت‌های بدخیم برساند، با این فرض که حداقل آسیب به بافت‌های سالم رسانده شود و ارائه یک روش ارزشمند و قابل اعتماد در اندازه‌گیری دز جذبی می‌تواند مفید باشد. امروزه امکان اندازه‌گیری توزیع دز جذبی در سه بعد وجود دارد که یکی از روش‌های دزیمتری سه‌بعدی نیز به کارگیری ژل‌های پلیمری حساس به پرتو است. هدف از مطالعه حاضر، محاسبه مقدار افزایش دز جذبی با حضور نانوذرات طلا و بررسی نوع چیدمان نانوذرات طلا (به طور یکنواخت و پوسته‌ای) در ژل پلیمر نوع نورموکسیک می‌باشد. در این پژوهش از هر دو رهیافت تجربی و شبیه‌سازی، از دزیمتر ژل پلیمر نوع نورموکسیک برای اندازه‌گیری مقدار تغییرات دز جذبی پرتوهای گاما با حضور نانوذرات طلا که تحت تابش پرتوهای چشمه ایریدیم-192 قرار گرفتند، استفاده شد. مراحل خوانش مقدار دز با کمک دستگاه قرائت‌گر دزیمتر ترمولومینسانس انجام گرفت و سپس با استفاده از روش مونت‌کارلو کد محاسباتی MCNPX شبیه‌سازی انجام شد و نتایج آن با آزمایش تجربی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. با حضور یکنواخت نانوذرات طلا در ژل پلیمر، بیشینه دز جذبی به ازای غلظت mM 1/0 تا mM 5/1، %24/0 و در حالت پوسته ای %20 به‌دست آمد. نتایج و بررسی‌های هر دو مطالعه که به‌صورت تجربی و شبیه سازی به‌دست آمد، نشان می‌دهد که بهینه غلظت نانوذرات طلا در ژل پلیمر نوع نورموکسیکmM  5/1 می‌باشد، که برای انجام مطالعات کلینیکی می‌توان از آن استفاده کرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دزیمتری، نانوذرات طلا، ژل پلیمر نورموکسیک، فانتوم، مونت‌کارلو.

عنوان انگلیسی Measurement of absorbed dose in normoxic polymer gel and study of gold nanoparticles configuration effects
چکیده انگلیسی مقاله Radiotherapy includes all methods that can deliver a particular amount of ionizing radiation to malignant tissues, assuming that minimal damage hurts healthy tissues. We are looking for a valuable and reliable method to measure absorbed dose and the ability to measure the distribution of absorbed dose in three dimensions which nowadays is one of the three-dimensional dosimetry methods in using radiation-sensitive polymer gels. The purpose of the present study was to calculate the amount of increase of absorbed dose in the presence of gold nanoparticles and to investigate the type of gold nanoparticles arrangement (uniformly and shells) in the polymer gel of normoxic. In this study from both experimental and simulation approaches, a dosimeter of a normoxic polymer type gel was used to measure the amount of absorbed dose changes of Gamma rays in the presence of gold nanoparticles irradiated with   Iridium-192 source beams. Thermolominans dosimetry reading system was used to read steps of dose value and then    MCNPX computational code was simulated by using Monte Carlo method. The results were compared and investigated by experimental experiments. In the presence of gold nanoparticles uniformly distributed in polymer gel, with 0.1mM to 1.5mM, the maximum absorbed dose was 0.24% and in shell state it was 20%. The result and investigation of both experimental and simulation studies showed that the optimum density of gold nanoparticles in the normoxic polymer gel is 1.5mM, which can be used for clinical trials.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابوالفضل محمودی | abolfazl mahmoodi
Shahrood University of Technology
دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین توکلی عنبران | hossein Tavakoli-Anbaran
Shahrood University of Technology
دانشگاه صنعتی شاهرود


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-537-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات