سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۲۵-۳۴

عنوان فارسی طراحی و ساخت حفاظ پرتوی کامپوزیت‌های پلیمری انعطاف‌پذیر برای میدان‌های آمیخته نوترون-گاما
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش، حفاظ کامپوزیتی انعطاف‌پذیر با ترکیبی از پلی‌اتیلن، تنگستن و کاربید بور برای میدان‌های آمیخته نوترون-گاما طراحی و ساخته شده است. برای این منظور، در مرحله اول، مطالعات نظری با استفاده از کد چند منظوره MCNP و در مرحله دوم با توجه به نتایج مطالعات شبیه‌سازی، برای اولین بار در داخل کشور کامپوزیت چند منظوره‌ای با استفاده از ترکیب فاز سخت ذرات کاربید بور به همراه پودر فلز تنگستن و ترکیبی از انواع مختلفی از پلی‌اتیلن نرم و سخت به صورت آزمایشگاهی در مرکز پلیمر و پتروشیمی ایران ساخته شد. در مرحله سوم برای حفاظ ساخته شده، میزان تضعیف شار نوترون چشمه‌ی Am-Be241 با استفاده از آشکارساز 3BF و میزان تضعیف شار گامای چشمه‌ی سزیوم µCi 100 با استفاده از آشکارساز NaI اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهند در کامپوزیت پلی اتیلن/ کاربید بور/ تنگستن (PE/B4C/W) با توجه به ابعاد میکرومتری ذرات تقویت‌کننده و سطح مقطع بالای برهم‌کنش پرتوهای رادیواکتیو با این ذرات، حفاظ ترکیبی با ضخامت بسیار کمتر نسبت به حفاظ‌های معمولی قدرت جذب بیشتری در برابر پرتوهای گاما و نوترون را دارا است. حفاظ با ضخامت 5/0 سانتی‌متر با 30 درصد تنگستن و 30 درصد بور،  تقریباً 90 درصد نوترون‌های چشمه آمرسیوم- بریلیوم را جذب می‌کند و با ضخامت 2 سانتی‌متر، حدود40 درصد شار فوتون‌های گامای چشمهCs 137 را کاهش می‌دهد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حفاظ کامپوزیتی انعطاف‌پذیر، نوترون، گاما، آشکارساز 3BF.

عنوان انگلیسی Design and manufacture of composite flexible shield for neutron-gamma mixed fields
چکیده انگلیسی مقاله In this study, a flexible composite shield with a combination of polyethylene, tungsten and boron carbide has been designed and constructed for neutron-gamma mixed fields. For this purpose, theoretical studies were conducted using the multi-purpose MCNPX Code. According to the results of simulation studies, a multi-purpose composite was constructed using a combination of a solid phase of boron carbide particles with tungsten metal powder and a mixture of different types of soft and hard polyethylene in a laboratory at the center of polymer and petrochemical industry in Iran. The 241Am-Be neutron flux attenuation rate and the cesium gamma flux attenuation were measured for the built shield. The results show that in the polyethylene /boron carbide / tungsten (PE / B4C / w) composite with respect to the micrometric dimensions of the reinforcing particles and the high cross-section of interactions of the radioactive beams with these particles, the composite shield with a much lower thickness than the ordinary shields has higher absorption of gamma and neutron beams. This shield containing 30% of tungsten and boron with a thickness of approximately 0.5 cm, absorbs 90% of the Americium-beryllium neutrons and at the thickness of 2 cm absorbs nearly 40% of the gamma rays of the 137Cs source.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Composite Flexible Shield, Nutron, Gamma, BF3 Detector

نویسندگان مقاله سیدرضا هاشمی | Seyed Reza Hashemi
Damghan University
دانشگاه دامغان

مجتبی تاجیک | Mojtaba Tajik
Damghan University
دانشگاه دامغان

اسکندر اسدی امیر آبادی | Eskandar Asadi-Amirabadi
University of Mazandaran
دانشگاه مازندران


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-105-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات