سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۱۳-۲۴

عنوان فارسی محاسبه و ارزیابی نهشت انرژی و S-value ناشی از الکترون‌های کم-‌انرژی در یک مدل چندسلولی، با استفاده از Geant۴-DNA
چکیده فارسی مقاله امروزه، روش‌های پرتودرمانی هدفمند در درمان سرطان، می‌کوشند علاوه بر نابودی کامل تومور هدف، تا جای ممکن سلول‌های سالم مجاور آن را در معرض تابش یونیزان قرار ندهند. از این رو، ذرات باردار کوتاه-بردی چون الکترون‌های کم-انرژی که برای دستیابی توأمان به این دو هدف مناسب‌اند، نقش مهمی را در پرتودرمانی هدفمند ایفا می‌کنند و بنابراین، اتخاذ روش‌های دقیق نظیر شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو به‌منظور انجام دزیمتری سلولی الکترون‌ها و درک بهتر الگوی نهشت انرژی آن‌ها در سطح سلول ضروری می‌نماید. در این مطالعه، با استفاده از کد شبیه‌سازی Geant4-DNA، چهار سلول (و هسته‌ی) کروی از جنس آب مایع در محیط بافت نرم، به‌عنوان یک خوشه‌ی سلولی مدل‌سازی شد. یکی از سلول‌های این مدل به‌عنوان چشمه‌ی گسیل الکترون‌های تک‌انرژی keV 10-1 در نظر گرفته شد و نهشت انرژی به‌همراه کمیت S-value، در این سلول و سلول‌های مجاور آن به ازای فواصل سلولی مختلف، محاسبه گردید. در کنار اعتبارسنجی مقادیر برآورد شده‌ی Geant4-DNA از طریق مقایسه با داده‌های گزارش شده توسط کمیته‌ی دز تابش داخلی درمانی و نتایج به‌دست آمده از نسخه‌ی پیشین این کد، که توافق بسیار خوبی را نشان می‌دهد، ارزیابی نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که افزایش فاصله‌ی بین سلولی به میزان زیادی (50 درصد و بیشتر) بر کاهش نهشت انرژی و S-value در سلول‌های مجاور سلول چشمه مؤثر است. علاوه بر این، برای انرژی‌های keV 3 و بالاتر، انرژی نهشت‌یافته در سلول‌های مجاور عموماً به گونه‌ای‌ است که می‌تواند موجب تخریب و مرگ سلولی شود؛ موضوع مهم دیگری که باید در انتخاب رادیوداروی (گسیلنده‌ی الکترون) مناسب و طراحی بهینه‌ی درمان برای انجام پرتودرمانی هدفمند تومورها در موارد واقعی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Calculation and evaluation of energy deposition and S-value caused by low-energy electrons in a multicellular model using Geant4-DNA
چکیده انگلیسی مقاله Today, targeted radiation therapy (TRT) methods for cancer treatment, besides the goal of completely destroying the target tumor, attempts to prevent nearby healthy cells from exposure to ionizing radiation as far as possible. Hence, short-range charged particles, such as low-energy electrons that are suited to achieving these two goals together, play an important role in TRT and so, adoption of precise methods such as Monte Carlo simulations to perform cellular dosimetry of electrons and to get better knowledge of their energy deposition pattern at the cellular level is necessary. In this study, with the help of Geant4-DNA simulation code, four spherical cells (and nuclei) of liquid water in the soft tissue medium were modeled as a cell cluster. One of the cells in this model was considered as a radiation emission source of 1-10 keV monoenergetic electrons, and the energy deposition along with the S-value were calculated in this cell and its neighboring cells for different cell-to-cell distances. In addition to validating the S-values estimated by Geant4-DNA through comparing them to the values reported by Medical Internal Radiation Dose (MIRD) committee as well as the results obtained by previous version of Geant4-DNA, which shows a very good agreement, the evaluation of the results suggests that increasing the intercellular distance is significantly effective (50% or more) in reducing the energy deposition and S-value in cells adjacent to the source cell. Moreover, for electron energies of 3 keV and higher, the energy deposited in the nearby cells is such that it can cause cell destruction and death. Therefore, this is another important issue which should be considered in the selection of the suitable (electron-emitting) radiopharmaceutical as well as optimal treatment design for TRT of tumors in actual cases.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رامک سلیم | Ramak Salim
University of Guilan
دانشگاه گیلان

پیوند طاهرپرور | Payvand Taherparvar
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-130-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات