سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۹-۱۲

عنوان فارسی بررسی تولید رادیکال‌های آزاد در پرتوگیری امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات SnO۲:Eu
چکیده فارسی مقاله در انجام موارد مربوط به ایمنی در پرتوگیری امواج فرابنفش (UV)، یکی از مخاطرات ایجاد شده به واسطه این امواج امکان ایجاد انواع رادیکال‌های آزاد در داخل بدن می‌باشد. در این پژوهش روشی برای تخمین میزان رادیکال‌های هیدروکسیل تولیدشده توسط پرتوهای فرابنفش با استفاده از نانو‌ذرات اکسیدقلع آلاییده شده با یوروپیوم بررسی شد. در این روش از تغییر در شدت جذب معرف شیمیایی متیلن‌بلو، به‌عنوان آشکارساز رادیکال‌های آزاد تولیدشده، استفاده شد. ابتدا نانو‌ذرات SnO2:Eu با استفاده از روش شیمیایی هم‌رسوبی ساخته‌شده و به‌وسیله پراش‌سنجی اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه‌یابی شدند. سپس تغییرات در شدت منحنی جذب متیلن‌بلو بررسی و مشخص شد که این شدت در حضور نانوذرات کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تشکیل رادیکال‌های آزاد در پرتوگیری پرتو فرابنفش می‌باشد. از نتایج این روش می‌توان برای سنجش مقدار پرتو فرابنفش دریافتی نیز استفاده نمود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of the production of free radicals in ultraviolet irradiation using SnO2:Eu nanoparticles
چکیده انگلیسی مقاله In studying the ultraviolet (UV) radiation, one of the important factors is the possibility of generating a variety of free radicals inside the body by these radiations. In this paper, a method of estimating the amount of hydroxyl radicals produced by ultraviolet rays was investigated using nanoparticles of tin oxide doped with uropium. In this method, the change in absorption intensity of methylene blue was used as a free radical detector. SnO2:Eu nanoparticles were synthesized using co-precipitation method and characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) analysis. The changes in the intensity of the methylene blue absorption curve were investigated and it was found that this intensity decreases in the presence of nanoparticles, which indicates the formation of free radicals in ultraviolet radiation. Using the results of this method, it is possible to measure the amount of received ultraviolet radiation dose.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان صادقی | Ehsan Sadeghi
University of Kashan
دانشگاه کاشان

مرآت کریمی | Merat karimi
University of Kashan
دانشگاه کاشان

مرضیه شریفی | marzieh Sharifi
University of Kashan
دانشگاه کاشان

مصطفی زاهدی‌فر | Mostafa Zahedifar
University of Kashan
دانشگاه کاشان


نشانی اینترنتی http://rsm.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-49-8&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات