فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1397/4/26
2 - - نشریه کاشان شناخت Kashan shenakht a journal university of kashan 163 1397/2/17
3 - - نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1397/2/17
4 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1397/2/17
5 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1396/8/7
6 2245-2951 2251-8061 مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment 244 1396/5/25
7 2538-6336 2538-6336 مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal 213 1396/5/25
8 2252-0635 - مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1396/5/25
9 2008-6555 - مطالعات عرفانی MYSTICISM STUDIES 204 1396/5/24
10 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1396/1/1
11 2008-6547 - حدیث پژوهی Hadith Mysticism Studies 152 1396/1/1
12 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 189 1396/1/1
برگشت به فهرست